En aquesta notícia s’explica l’ús de l’espai vitrubi i quines activitats es fan. També explicarem la ultima activitat de ex alummnes del daina sobre orientació acadèmica.